• กระบวนการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

    กระบวนการสำรวจปิโตรเลียมประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ การสำรวจทางธรณีวิทยา การสำรวจธรณีฟิสิกส์ และการเจาะหลุมสำรวจ

  • ปริมาณทรัพยากรและปริมาณสำรองปิโตรเลียมในไทย

    ปริมาณทรัพยากร เป็นปริมาณปิโตรเลียมที่ยังไม่ถูกค้นพบแต่มีศักยภาพางธรณีวิทยาปิโตรเลียม แต่เรามักมีความเข้าใจผิดว่า ประเทศที่มีทรัพยากรปิโตรเลียมมากจะผลิตปิโตรเลียมออกมาขายได้มาก ซึ่งความจริงแล้วปริมาณปิโตรเลียมที่นำไปผลิตได้มีเพียง ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว เท่านั้น

  • ประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมจากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

    การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มสูงขึ้น ประชาชนได้รับผลประโยชน์การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์